přírodní zajímavosti mikroregionu Hlinecko

Město Hlinsko leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, Žďárských vrchů a Železných hor. Krajina na sever od Hlinska výrazně klesá na svazích Železných hor do kraje k Chrudimi a na západ k Chotěboři. Na jih a východ od Hlinska se zvedají vrcholky Žďárských vrchů - Devět skal, Žákova hora a další. Typické scenérie místního kraje jsou malé cesty uprostřed polí lemované vzrostlými břízami, mnoho zatopených kamenolomů tvořících malebná jezírka nebo množství menších i větších kopců skládajících se v obzoru v drobná panorama.

 

  Přírodní podmínky - Hlinecko
 Hlinsko se nachází v rámci České vysočiny v Českomoravské subprovincii, přesněji ve středu jižní části Železných hor. Geologická stavba této oblasti je velmi složitá, některé horniny jsou považovány za nejstarší v českém masívu. Horniny, které se zde a v okolí vyskytují, patří k vyvřelinám (Železnohorský pluton), krystalickým břidlicím (Svratecké krystalinikum) nebo usazeninám (Česká křídová pánev). Hlinecká zóna ...
 

 

 
Přírodní podmínky - Žďárské vrchy
Jedním z typických krajinných prvků oblasti jsou roztroušené skalní útvary na hřebenech Žďárských vrchů.Vznikly vypreparováním z okolních méně odolných hornin procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách a vesměs jsou tvořeny ortorulami a migmatity. Skalní útvary s  charakteristickými geomorfologickými tvary, i s okolními balvanitými ...
 

 

 

Přírodní podmínky - Železné hory
 Region Železné hory se rozprostírá v centru Českého masivu v severozápadní části Českomoravské vrchoviny. Na severozápadě zasahují Chvaletickou pahorkatinou do údolí Labe u Týnce nad Labem, na severozápadě klesají do Čáslavské kotliny a na severu do Chrudimské tabule. V jižní části navazují Žďárské vrchy, na jihovýchodě Hornosázavská pahorkatina. Směrem na východ od Železných hor se rozkládají na pískovcovém podloží se svými borovými lesy Toulovcovy a Městské ...  

 

 

 

Přírodní podmínky - Hornosvratecká pahorkatina 
 Hornosvratecká pahorkatina patří do rozlehlé oblasti Českomoravské vrchoviny. Její reliéf je velmi pestrý - od nejvyšších vrcholových skalisek se postupně snižuje až k nižším okrajovým částem. Nejvyššími vrcholy jsou Devět skal (836 m), Žákova hora (809 m), Křovina (829 m), Kamenný vrch (802 m), Bohdalec (790 m), Tisůvka (792 m), Pohledecká skála (800 m) ... 

 
 

Nejznámější z kamenolomů u Srní. Těžba kamene tu skončila už před více než 15 lety. Dnes je lom zatopený a jeho zelenomodrá hladina s okolními výběžky rozlámaných skal tvoří úchvatnou podívanou.